วิธีการใช้ JR PASS

วิธีการใช้ JR PASS

JAPAN RAIL PASS คือบัตรโดยสารที่สามารถใช้ในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่บริหารงานโดยบริษัท JR ซึ่งครอบคลุมเครือข่ายรถไฟ รถไฟสำหรับเดินทางเข้าเมืองซึ่งให้บริการจากสนามบิน รถไฟหัวกระสุนหรือชินคันเซ็น (SHINKANSEN/BULLET TRAIN) รถไฟในตัวเมือง รวมทั้งรถเมล์และเรือข้ามฟาก ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นด้วยตนเองได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

jr-map-th
ระยะเวลาในการใช้งานตั๋ว Japan Rail Pass
– กรณีการแลก Exchange Voucher เป็นตั๋ว Japan Rail pass ต้องแลกและระบุวันเปิดใช้วันแรกของอายุตั๋ว ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันซื้อตั๋ว

(ตัวอย่าง กรณีวันออกตั๋ว 4/15 สามารถแลกได้จนถึง 7/14) กรุณากำหนดวันเริ่มใช้พาสในตอนแลก ท่านสามารถเลือกวันเริ่มใช้พาสในวันที่ต้องการภายใน 1 เดือนตั้งแต่วันแลกพาส

– ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากมีการแลก Japan Rail pass และระบุวันที่ใช้งานวันแรกไว้บนตั๋วแล้ว

เงื่อนไขในการซื้อบัตรโดยสาร JR RAILPASS (ครอบคลุมทุกประเภทของบัตร)
 1. ได้รับอนุญาติให้พำนักในระยะเวลา 15 วัน หรือ 90 วัน โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยสถานภาพการพำนักแบบ ” การพำนักระยะสั้น” ตามที่กฎหมายการเข้าเมืองของญี่ปุ่นกำหนดไว้ เมื่อต้องการจะพำนักด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนเข้าประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “Temporary Visitor” ดังนี้ลงบนพาสปอร์ตของท่าน ? ผู้ที่ได้รับการประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์นี้ลงบนพาสปอร์ตเท่านั้นจึงจะใช้ Japan Rail Pass ได้
  image_003

  ตัวอย่าง ตราประทับ Temporary Visitor

   

 2. สามารถออกบัตรโดยสาร Japan Rail Pass ให้กับลูกค้าต่างชาติได้ ไม่จำเป็นต้องขอดูหน้าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นประเทศที่ไม่ได้รับข้อยกเว้นในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอวีซ่า การซื้อบัตรโดยสาร JR Rail Pass จะออกเป็น Exchange Voucher สำหรับแลกและเปิดใช้บัตร Japan Rail Pass (บัตรแข็ง) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว
 3.  สามารถออกบัตรโดยสาร Japan Rail Pass ให้กับลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่นได้ ในกรณีที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเป็นการถาวร และลูกค้าชาวไทยที่แต่งงานกับชาวญี่ปุ่นและอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น (ในข้อ 3 นี้จะต้องแสดงเอกสารที่ยืนยันได้ว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
 4. กรณีลูกค้าทำ Exchange Voucher เพื่อใช้แลกเป็น Japan Rail Pass สูญหายหรือถูกขโมย หรือมีรอยขาด รอยฉีกบนหน้าบัตรก่อนการเปิดใช้บัตรในประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ทุกกรณี ทั้งนี้รวมไปถึงกรณีที่มีการสะกดชื่อ-สกุลผิด เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้ง จะผิดแม้แต่ตัวเดียวไม่ได้ (เหมือนกันกับเวลาออกตั๋วเครื่องบิน)


ตัวอย่างตั๋ว Exchange Order ที่จะได้รับ
jr 1 ex
jr-2-ex

หลังจากได้รับ Exchange Order จากเจ้าหน้าที่ โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลและประเภทตั๋วอีกครั้งหนึ่ง

วิธีการแลกตั๋ว JR Pass
เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ผู้เดินทางต้องนำตั๋ว Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ฉบับจริงที่เคาเตอร์จำหน่ายตั๋ว ซึ่งวิธีการแลกนั้นจะต้องนำพาสปอร์ตยื่นพร้อมกับใบ Exchange Order ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานี JR โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 เคาน์เตอร์แลกตั๋ว JR Rail Pass

ผู้เดินทางสามารถสังเกตจุดแลกตั๋วจากเครื่องหมาย “หน้าต่างสีเขียว (Midori no Madoguchi)” ที่มีอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆ ในเครือของเจอาร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น

รายชื่อสถานที่แลกตั๋ว JR Pass > https://www.japanrailpass.net/th/exchange.html

midorimadoguchi

เครื่องหมาย “หน้าต่างสีเขียว (Midori no Madoguchi)”

 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการแลกตั๋ว JR Pass

ประเภทตั๋วและชื่อนามสกุลที่ออกใน Exchange Order ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือให้บุคคลอื่นใช้แทนได้และตราประทับของตม.ในหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางต้องเป็นแบบ “temporary visitor” เท่านั้น

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบพาสปอร์ตและใบ Exchange Order ของผู้เดินทาง พร้อมให้กรอกแบบฟอร์มที่มีชื่อว่า “Application for Japan Rail Pass Exchange” โดยจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-สกุล สัญชาติ เลขที่หนังสือเดินทางและวันที่เริ่มใช้งาน (ไม่จำเป็นต้องเริ่มใช้ในวันแลกตั๋ว) แต่ต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันออกตั๋วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้ได้หลังจากเจ้าหน้าที่ออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว

step-to-exchange-jr

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายละเอียด JR Pass

หลังจากเจ้าหน้าที่ออกบัตร JR Pass ให้เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุลพร้อมวันที่เริ่มใช้และวันที่สิ้นสุดการใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมรับหนังสือเดินทางคืนจากเจ้าหน้าที่ และหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ผู้เดินทางจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกบัตรแก้ไขให้ในทันที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.japanrailpass.net/th/purchase.html

วิธีการจองที่นั่ง และขั้นตอนการใช้บัตร

หลังจากได้รับบัตร JR Pass ฉบับจริงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือบัตรสามารถจองที่นั่งสำหรับรถไฟด่วนพิเศษ หรือ Shinkansen ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โดยผู้เดินทางจำเป็นจะต้องทราบข้อมูลของขบวนรถไฟที่ต้องการจอง ทั้งวันและช่วงเวลาที่ต้องการ รวมไปถึงสถานีต้นทางและปลายทาง เจ้าหน้าที่จะทำการเลือกที่นั่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับท่าน

 • ตรวจสอบตารางเวลารถไฟล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://www.hyperdia.com/en/

บัตร JR Pass นี้ไม่สามารถจองที่นั่งหรือใช้ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นสาย NOZOMI และ MIZUHO ได้ นอกเหนือจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้หมดทุุกขบวน เช่น รถไฟชินคันเซ็นสาย HIKARI, SAKURA, KODAMA, TSUBAME, HAYABUSA, TSUBASA เป็นต้น

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือบัตรประเภท Green’s Card จะมีรองรับไว้สำหรับบางขบวนของ HIKARI, KODAMA เท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจองที่นั่งจากเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

สำหรับขบวนรถไฟอื่นๆ เช่น สายรถไฟในเมือง Local Train หรือ Limited Express ที่ไม่จำเป็นต้องจองที่นั่ง ผู้เดินทางเพียงแค่แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่สถานีก็สามารถใช้เดินทางไปกับรถไฟหรือรถบัสในเครือของ JR ตามที่ระบุไว้ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

jr_shibuya_station_tamagawa_entrance-ex